Groep 1 en 2

Onderwijs in de kleutergroepen, groep 1 en 2

Binnenkomen van de kinderen:

Om 8.20 uur gaat de deur open en komen de kinderen binnen met hun ouders. Op maandag mogen ouders even een spelletje doen met hun kinderen en op vrijdag mogen ze een boekje voorlezen.

Op de andere dagen starten we in de kring en ouders/verzorgers nemen afscheid bij de deur, omdat we zo rustiger starten. De kinderen zwaaien nog even om 8.30 uur, de schooldag gaat beginnen!

Beginnen in de kring

De dag beginnen we in de kring. We zeggen elkaar goedemorgen, daarna kijken we welke dag en datum het is. De klassenhulpjes mogen naar aanleiding van de dagritme kaarten benoemen welke activiteiten wij gaan doen. Het is daarom fijn voor ieder kind om op tijd te komen zodat ze weten wat ze die dag gaan doen. Hierna worden de lessen uit de methoden aangeboden. Zie hieronder.

Spelen/werken:

Bij het spelen/werken plannen de kinderen met hun naamkaartje een activiteit op het planbord. Hieronder vallen ook weektaken (verplichte taken) die gedaan moeten worden. Op het planbord hangen foto's met diverse speel-/leerhoeken. Tijdens het werken-en spelen in hoeken komen aan bod: kleine kringactiviteiten, met maximaal 5 kinderen o.a. taal- en rekenspelletjes, raadsels, tegenstellingen , rijmen, logiblocs, getal symbolen, meten en wegen, meer-minder-evenveel.

Fruit eten:

Na het spelen/werken eten de kinderen fruit dat ze van thuis hebben meegenomen. Dit doen ze in de kring. Tijdens het eten leest de juf/meester een boekje voor of kijken ze School tv op het digibord.

Buitenspelen:

Ook buiten valt van alles te beleven en te ontdekken. In de schuur staat een heleboel buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen. Op het schoolplein is het ook heerlijk om te stoeien, rennen, fietsen of steppen. Het buitenspel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de grote motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Lunchen:

Van 12 uur tot half 1 uur eten de kinderen.

's Middags

's Middags is er een afwisselend programma. Na de lunch wordt in de kring weer een methode les aangeboden waarbij ze bijvoorbeeld nieuwe woorden leren of voorbereidend rekenen. Het kan ook een spelletje zijn waarbij de sociaal-emotionele of creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. De kinderen doen een zelfstandige activiteit door het kiezen op het planbord. Tijdens deze momenten worden de kinderen begeleidt en gestimuleerd op hun eigen ontwikkelingsniveau. Hierna komt er weer buitenspel.

De dag wordt afgesloten met een spelletje of een liedje. Om half drie gaan de kinderen naar huis of naar de naschoolse opvang.

Onze visie en werkwijze groep 1 en 2

Onze visie op onderwijs in het schooljaar 2015-2016 heeft het onderbouwteam van de Lukasschool opnieuw vormgegeven. Daaruit is de volgende visie op onderwijs ontstaan: meer gericht op kindgericht werken in een leerrijke omgeving waarin uitdaging voor het kind en de leraar centraal staat. De omgeving voor het kind moet zodanig ingericht zijn, dat het kind uitgedaagd wordt om te leren. De uitdaging voor de leraar is, om de leerbehoefte van het kind te achterhalen met behulp van spelbegeleiding, door observatie en gesprekken met het kind, zodat het kind optimaal wordt aangesproken op zijn / haar leerbehoefte en het kind geprikkeld wordt om te leren.

Om tot een leerrijke omgeving te komen moet aan een drietal aspecten gewerkt worden: de omgeving zelf, het kind en de leraar.

De omgeving is uitdagend ingericht, bijvoorbeeld in hoeken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren. Dit houdt in dat het lokaal en / of gang in verschillende afgescheiden gedeeltes is onderverdeeld (flexibele werkplekken). Voorbeelden hiervan zijn de leeshoek, ontdekhoek en computerhoek. De omgeving is dus zo ingericht dat de kinderen zelf hun weg in de materialen kunnen vinden en aan de leerbehoeften van kinderen kan worden tegemoet gekomen. De kinderen kunnen gebruik maken van computers, digitale bord en stimulerende materialen die bij het thema horen.

De rol van de leraar verschuift van instructeur naar procesbegeleider. Naast een instructie aan kleine groepjes, stelt de leraar uitdagende vragen aan de kinderen om hen te prikkelen en te motiveren aan de slag te gaan. De leraar heeft een leerrijke omgeving voorbereid en ingericht. Hij volgt de vorderingen van het kind door observaties en onderzoeken op welke manier het kind het beste leert (leerstijl) en welke leerbehoefte het heeft (leerinhouden).

Van het kind wordt verwacht, dat hij zelfstandig keuzes leert maken en leert luisteren naar zichzelf. Dit kan hij oefenen en leren door te werken met een dagelijks logboekje, waarin een planning en een evaluatieformulier van de dag is opgenomen. Het kind werkt meer zelfstandig en in sommige gevallen stuurt het eigen leerproces.

Wat versta jij onder een leerrijke omgeving? Wat zie je dan als je een klas binnenstapt?

* Hoge betrokkenheid van kinderen

* Variatie

* Uitdagen tot doen/actie

* Dat kinderen willen leren en actie ondernemen om dat te doen

* Actualiteit

* Werkplaats

* Leeromgeving die vraagtekens oproept/nieuwsgierigheid wekt

* Rust en ruimt om te leren

* Hulpbronnen en leermiddelen (veel/divers)

 

Methoden en activiteiten in groep 1 en 2:

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen allerlei taal- en rekenactiviteiten aangeboden rond de thema’s uit het Taalrijkprogramma: Ik en Ko. Ieder thema neemt enkele weken in beslag. Gedurende alle thema’s wordt veel aandacht besteed aan themavoorbereiding om gerichter te werken aan hoofd-en tussendoelen . Hoofddoelen omvat taal, lezen, rekenen, motoriek, spel, beweging, drama en muziek. Voor een beredeneerd aanbod voor de vakken taal, lezen en rekenen hanteren wij de

tussendoelen behorende bij de methode Logo 3000 woordenschat methode, Fonemisch bewustzijn, Gecijferd bewustzijn en Vreedzame map.

Taalontwikkeling

Voor de kleuters leggen we sterk de nadruk op taalontwikkeling en we zorgen voor een ruim aanbod van gestructureerde leer- en ontwikkelingsmaterialen, zodat kleuters zich zoveel mogelijk op hun eigen wijze, in eigen tempo op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen.

Jonge kinderen kunnen in korte tijd veel woorden leren. Volgens schattingen zou een doorsnee Nederlandstalig kind gemiddeld 4500 woorden passief kennen aan het begin van groep 3.

Om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren worden elke dag nieuwe worden aangeboden uit de woordenschat methode Logo 3000. LOGO 3000 is lesmateriaal gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met LOGO 3000 heeft elke leerkracht een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden aan te leren. Kinderen in groep 1 leren 1000 worden Kinderen in groep 2 leren 1500 woorden. 

Ouders Kinderen kunnen via de computer de woorden die zijn behandeld in de klas, thuis door middel van verschillende LOGO 3000-digitaal spelletjes oefenen. Bijzonder is dus dat het materiaal ook de ouders bij het woorden leren betrekt. Hiervoor moet u via de school een thuislicentie aanvragen waarmee u met uw kind aan de slag kunnen gaan om de aangeboden woorden te consolideren. www.logo3000.nl

Fonemisch bewustzijn

Ook besteden wij veel tijd aan geletterdheid door minimaal twee lessen aan te bieden uit de map Fonemisch bewustzijn. De aangeboden lesdoelen worden geoefend met de spelletjes uit de klankkast. Deze bevat 15 laatjes met taalactiviteiten die belangrijk zijn als voorbereiding op hun latere taal/leesonderwijs.

Rekenonderwijs

Rekenen is een van de belangrijkste vaardigheid die kinderen op de basisschool leren. Aandacht voor beginnende gecijferdheid op school is belangrijk, omdat het leerlingen handig en flexibel helpt leren rekenen. Daarom worden regelmatig lessen aangeboden uit de methode ‘Gecijferd bewustzijn’ en ze worden geoefend met ‘rekenkist’ waarin verschillende materialen te vinden zijn om te experimenteren zoals meetlat, weegschaal, klok enz.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij proberen tijdens de kleuterperiode een zo goed mogelijke balans te creëren tussen enerzijds de sociaal-emotionele ontwikkeling en anderzijds de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij werken in heterogene groepen, omdat wij vinden dat kinderen van en met elkaar leren. Het bevordert het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, wat hun sociaal-emotionele ontwikkeling weer ten goede komt. De methode die wij hiervoor gebruiken heet Vreedzame map waaruit regelmatig lessen worden aangeboden.

Expressie (creatieve activiteiten)

Uiteraard is er veel aandacht voor gym, muziek, handvaardigheid, tekenen en toneel. De kinderen zingen liedjes, spelen rollenspelen en maken schilderijen en knutselwerkjes die met de thema’s te maken hebben. Hiernaast wordt een keer per week techniekles en gymles aangeboden door de vakdocenten.

Werkvorm

De werkvorm in de kleutergroepen is het werken in hoeken en het werken uit kasten. Dus naast alle taal en rekenmethodes kunnen de kinderen iedere dag twee keer per dag een keus maken om te werken met de rekenkist, ontdekkings- en ontwikkelingsmateriaal. Hierbij spelen de “hoeken” ook een belangrijke rol. Denk hierbij aan: poppenhoek, thematafel, bouwhoek, schrijfhoek, luisterhoek en computerhoek.

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen met alle activiteiten in aanraking komen. Iedere dag is er ruimte voor de kinderen om vrij te bewegen.

Zelfstandig werken: Het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding willen wij bereiken door het werken met een planbord en weektaken.

VVE- Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie.

Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Om alle aspecten die bij het kleuteronderwijs horen optimaal aan te bieden werken we een aantal keer per week in de ‘kleine kring’. De kinderen krijgen in kleine groepjes (4 of 5 kinderen) extra aandacht op het gebied van taal en rekenen. Dit zowel binnen als buiten de groep. Ook in de kleutergroepen willen wij de vorderingen van uw kind goed bijhouden. Dit doen wij met behulp van het Kijk-registratiesysteem. Dit vindt u terug in het rapport van uw kind. Daarnaast worden regelmatig de resultaten getoetst met behulp van Cito.