Handelingsgericht werken en zorg

Handelingsgericht werken en zorg:

Binnen de Lukasschool is de zorg voor onze leerlingen een belangrijk speerpunt. Er wordt gewerkt aan goede zorg en aan het steeds verbeteren ervan.

Om de leerkrachten te ondersteunen beschikt de school over een intern begeleider. Daarnaast heeft de school de beschikking over een aantal kwalitatief sterke onderwijs assistenten, die gericht kunnen werken met kleinere groepjes leerlingen.

Onderwijsbehoeften:

Belangrijk in hoe we naar kinderen kijken: we richten ons niet zozeer op wat er mis is met een kind (welk probleem het heeft), maar meer op wat het nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. En welke aanpak daarbij helpt. Dat noemen we de onderwijsbehoeften. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld meer of minder leertijd krijgen, of een intensievere instructie of begeleiding.

Afstemming:

Kinderen ontwikkelen zich op school met hun leerkracht en medeleerlingen, thuis en in hun vrije tijd. We kijken hier goed naar zodat we de situatie rondom een kind beter begrijpen. Onze vraag is dan: wat heeft deze leerling nodig in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.

De leerkracht doet ertoe:

De leerkracht is de spil in passend onderwijs. Hij/zij is binnen de school de belangrijkste factor die invloed heeft op leerlingen. Door bij- en nascholing en/of coaching door de intern begeleider kan de leerkracht blijven groeien in kennis en vaardigheden.

Positieve aspecten:

Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn erg belangrijk. Naast de zorg kijken we naar de positieve aspecten. Zo komen we tot een goed beeld van het kind en een goed plan. Waar nodig is wordt geholpen, wat goed gaat breiden we verder uit.

Samenwerking met ouders en leerlingen:

We praten we zoveel mogelijk ‘met’ in plaats van ‘tegen’ of ‘over’ leerlingen en hun ouders. Iedereen heeft zijn eigen rol en deskundigheid. De leerkracht is de onderwijsprofessional, de ouders zijn de ervaringsdeskundigen en leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen leerproces.

Doelgericht werken:

Doelen zijn altijd een onderwerp bij elk plan en elk gesprek. Doelen zijn nodig om te kunnen evalueren of het plan gewerkt heeft. Naast leerdoelen kunnen deze doelen zich ook richten op de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. We stellen hoge en uitdagende doelen. Dat doen we voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Een transparant systeem:

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

We maken heldere afspraken: wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.

Tenminste twee maal per schooljaar analyseert de leerkracht de leerlingengegevens. Dit wordt besproken met de intern begeleider. We zien dan welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben, verwerken dit in een plan, voeren het plan uit en evalueren het.

De organisatie van de zorg:

De groepsbespreking

Tijdens de groepsbespreking (2x per jaar) worden alle leerlingen besproken. De leerlingen worden ingedeeld in 3 niveaus: de basisgroep, de plus groep en de min groep. Dat wordt verwerkt in een groepshandelingsplan. Daarnaast komen de zorgleerlingen in beeld.

De leerlingenbespreking

Tijdens de leerlingenbespreking wordt besproken welke extra ondersteuning de zorgleerlingen nodig hebben. Voor hen wordt een individueel handelingsplan gemaakt met als basis: wat heeft dit kind nodig? Soms is daar meer informatie voor nodig. De intern begeleider kan komen observeren of we nemen vervolgtoetsen af.

Consultatiegesprek/onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst:

School kan in overleg met ouders een consultatie bij de schoolbegeleidingsdienst BNT-consult aanvragen. De schoolbegeleidingsdienst kan adviezen geven en eventueel verder onderzoek doen.

Er wordt altijd gestart met een intake gesprek met de ouders, samen met de leerkracht en de intern begeleider. Als er een onderzoek wordt aangevraagd, vullen de leerkracht en de ouders een aanmeldformulier in. Na het onderzoek worden de ouders op gesprek uitgenodigd om het onderzoeksresultaat en het plan van aanpak te bespreken.

Medisch handelen:

Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning of zorg nodig heeft omdat er sprake is van (langdurige en/of chronische) ziekte of een allergie. Voor in de klassenmap zal deze zorg altijd extra vermeld staan.

Over het toepassen van medische handelingen: in onderling overleg met school en ouders wordt besloten of de school hieraan kan en mag voldoen. School heeft hiervoor een protocol. Er zal altijd schriftelijke toestemming aan de ouders gevraagd worden.

Boven schoolse zorg/hulp zoeken

Soms wordt duidelijk dat er meer en/of andere zorg nodig is. We kunnen dan externe hulp en ondersteuning aanvragen. Dit kan onder andere bij de volgende instanties:

Het samenwerkingsverband

Alle scholen in de regio Utrecht zijn in een samenwerkingsverband (SWV) aangesloten.

Het buurtteam:

De school kan signalen opvangen dat het niet goed gaat met een kind in het gezin of in de wijk. Wij werken samen met het Buurtteam Kanaleneiland.

De logopediste:

Logopediepraktijk Kanaleneiland.

Leerlingen die logopedie nodig hebben kunnen individueel worden aangemeld door de ouders.

Alle leerlingen uit groep 2 worden gescreend door een logopediste van de GG en GD.

Auris

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben omdat hun taalontwikkeling is vastgelopen.

Cesartherapie:

ABCesar Oefentherapie.

Alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben kunnen via school aangemeld worden.

De schoolarts:

De schoolarts kan hulp bieden op medisch gebied of bij verwijzingen naar andere hulpverlening. Meldingen bij BJZ en AMK:

Indien er zorgen zijn rond kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen school en ouders hier terecht voor hulp en ondersteuning.

 

Schriftelijk verslag en dossiervorming:

Alle leerlingen worden gevolgd op leergebied door methodetoetsen en CITO toetsen.

In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen geobserveerd volgens het observatie systeem KIJK.

Al deze informatie over de leerlingen wordt digitaal in Parnassys gezet. Zo ontstaat een doorlopende lijn in de documentatie van elke leerling tijdens zijn/haar gehele schoolloopbaan.

In ParnasSys staan ook:

* verslagen van oudergesprekken

* verslagen van onderzoeken te denken valt aan logopedie en Cesartherapie

* de stimulerende factoren, de belemmerende factoren en de onderwijsbehoeftes van elke leerling

* het verzuim en het te laat komen

 

Rapportage naar en contacten met de ouders

 

Ouders kunnen ook tussendoor voor een gesprek uitgenodigd worden.

Bij extra zorg om een leerling gebeurt dit uiteraard zo snel mogelijk. Vanaf groep 6 kan het voorkomen dat het kind volgens een eigen ontwikkelingsprofiel gaat werken. Dit geldt voor leerlingen die voor 1 of meer vakken een ander programma nodig hebben. Hiervan worden ouders altijd op de hoogte gebracht.

Ook ouders kunnen het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen.

 

Uitstroom:

De doelstelling van de Lukasschool:

“Kinderen begeleiden tot een zo hoog mogelijk uitstroomniveau passend bij de ontwikkeling die wij gezien hebben gedurende alle jaren van het basisonderwijs dat het gehad heeft”.

 

Dit betekent dat er grote verschillen zijn in het uitstroomniveau. Sommige leerlingen zullen niet het niveau van eind groep acht halen en uitstromen naar Praktijkonderwijs. Anderen zullen uitstromen op het niveau van VMBO, HAVO, VWO of Gymnasium. We zijn trots op het kind, welk niveau hij of zij ook behaalt.