Ouders

Ouderbetrokkenheid gaat over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind, zowel thuis (zoals voorlezen) als op school (zoals een gesprek met de leerkracht). In het onderwijs richten wij ons zoveel mogelijk op de doorgaande lijn in de opvoeding. Het gaat hier dan vooral om het maken van afspraken waar we ons aan houden. Dit doen we via de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk waarbij we ouders continu betrekken. Wij bespreken de afspraken samen met de ouders en houden elkaar hieraan.

Ouders en leraren zijn gelijkwaardig, en hebben verschillende eindverantwoordelijkheden: ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, en leerkrachten voor het onderwijs. Het gemeenschappelijke doel is: de optimale ontwikkeling van het kind. Goede communicatie is hierbij van groot belang.

Op onze school werken we graag aan 'educatief partnerschap': hierbij zijn opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en van de school. Ouders en school trekken samen op, in het belang van hun kind/leerling. Onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijk. Actief partnerschap vraagt van ouders en school inzet en flexibiliteit.